Монгол банкны ханш татагч


Fork me on GitHub

JSON format for jQuery

jQuery.ajax({
 url : '//monxansh.appspot.com/xansh.json?currency=USD|EUR',
 data_type: 'json',
 success : function(data) {
  jQuery.each(data, function(index, row) {
   // Format
   // row.code    - Код USD, EUR...
   // row.name    - Нэр
   // row.rate    - Ханш
   // row.rate_float - Ханш
   // row.rate_date - Огноо
   // row.last_date - Мэдээний татсан огноо
   alert(row.code);
 });
}
});

GET Параметерүүд

Параметр Тайлбар
currency Харах ханшууд. Валютын 3 үсэгтэй кодуудыг | ээс тусгаарлан илгээх.
Жишээ : currency=USD|EUR|JPY|GBP|RUB|CNY|KRW
currency_rate_title Ханш багнын гарчиг солих.
currency_title Валют багнын гарчиг солих.
source Эх сурвалж текстийг солих
conv_tool Ханш хөрвүүлэх түүл гарна
myorder Ханш харагдах дараалалыг currency parameter -ээс авна

IFrame ээр

<iframe
   style="width:180px;font-size:11px;height:210px;border: none;overflow:hidden;margin:0;"
   src="//monxansh.appspot.com/xansh.html?currency=USD|EUR|JPY|GBP|RUB|CNY|KRW"></iframe>
     

Ханш хөрвүүлэгчтэй гаргах

Жаахан том зай хэрэгтэй.

<iframe
   style="width:210px;font-size:11px;height:280px;border: none;overflow:hidden;margin:0;"
   src="//monxansh.appspot.com/xansh.html?currency=USD|EUR|JPY|GBP|RUB|CNY|KRW&conv_tool=1"></iframe>
     

Олон хэл

<iframe
       style="width:180px;font-size:11px;height:210px;border: none;overflow:hidden;margin:0;"
   src="//monxansh.appspot.com/xansh.html?currency=USD|EUR|JPY|GBP|RUB|CNY|KRW&currency_title=Currency&currency_rate_title=Rate&source=Source"></iframe>